Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.05.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.10.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • Na stronie znajdują się dokumenty PDF, które są skanami dokumentów i może nie być w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury. W przyszłości dołożymy starań by nowe dokumenty nie zawierały podobnych błędów.

  • Niektóre filtry CSS mogą nie działać poprawnie w starszych przeglądarkach.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kalamat, dostepnosc@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl. Kontaktować się można również drogą telefoniczną dzwoniąc na numer 42 7120026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do Dyrektora SPZOZ. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna w obiektach, w których jest prowadzona działalność przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim prowadzi działalność w następujących budynkach:

     

  1. Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1

  2. Aleksandrów Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6

  3. Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 48

  4. Bełdów 43 A

 

Dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe są wolne od barier i zapewniają możliwość poruszania się po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku).

Pomieszczenia WC przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

We wszystkich budynkach zapewniono informację wizualną dotyczącą rozkładu pomieszczeń.

We wszystkich budynkach nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Poradnie nie posiadają urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób głuchoniemych lub słabosłyszących.

Osoby niedowidzące mają możliwość wejścia z psem przewodnikiem.

 

 

Deklaracja została poddana przeglądowi w dniu 8 marca 2024 roku

# # # # # # # # # # # # #